آزمایشگاه اندازه گیری و کنترل

در آزمایشــگاه اندازه گیــری و کنترل، ابزارهای دقیقی چــون دســتگاه آزمایــش کشــش و فشــار یونیورســال، نفوذســنج مخروطــی خــاک، چیدمـان کالیبراسـیون، دوربیـن دیجیتـال حرفـه ای، ســامانه تحصیــل داده (دیتالاگــر)، نیروســنج، رطوبت ســنج، بادســنج، دورســنج وتــرازوی دقیـق، جهـت تحقیقـات آزمایشـگاهی بهره بـرداری میشــود.