آزمایشگاه هیدرولیک صنعتی

آزمایشــگاه هیدرولیــک صنعتــی به منظــور آشــنایی دانشــجویان بــا انــواع تجهیــزات هیدرولیکــی، نحــوه بســتن و کاربــرد مدارهــای هیدرولیکــی راه انــدازی شــده اســت. این آزمایشگاه دارای سه یونیت هیدرولیک بوده که هر کدام دارای پاورپک (power pack) و انواع تجهیزات هیدرولیک  شامل انواع عملگرها و شیرها و ...است. در این آزمایشگاه دانشجویان علاوه بر آشنایی با انواع تجهیزات هیدرولیکی، می توانند انواع مدارهای هیدرولیکی را به صورت عملی بسته و با نحوه کار آنها  آشنا شوند.