گارگاه ماشین های کشاورزی

کارگاه ماشــینهای کشــاورزی واقــع در مزرعــه دانشــگاه میباشــد. از تجهیــزات عمـده ایـن کارگاه، میتـوان بـه تراکتـور مزرعـه ای، تراکتــور باغــی، گاوآهــن برگــرداندار یکطرفــه و دوطرفــه، گاوآهــن دوار، گاوآهــن چیــزل، دیســک، کولتیواتور مزرعه، کولتیواتور ردیفی، زیرشـکن، انواع ردیفکارها، انواع خطی کارها، کود پاش و بذر پاش ســانتریوفوژ، انواع سمپاش های پشــت تراکتــوری، چاپــر، بیلــر، دروگــر بشــقابی، ریــک و خرمنکــوب اشــاره کــرد.