آدرس پستی: اراک- خیابان شهید بهشتی- دانشگاه اراک- دانشکده کشاورزی و محیط زیست- گروه مهندسی علوم دامی

شماره تلفن مستقیم مدیر گروه: 32623600-086