پرورش گاو شیری

بخش گاوداری مزرعه علوم دامی در حال حاضر دارای 5 راس گاو شیری، 4 راس تلیسه و 5 راس گوساله ماده می باشد.

شیردوشی

شیردوشی مزرعه علوم دامی با ظرفیت دوشش 12 راس گاو شیری

مرغداری بستر

بخش مرغداری بستر با ظرفیت 1500 قطعه جوجه گوشتی جهت انجام پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی و طرح های پژوهشی اعضای محترم هیات علمی فعال می باشد.

پرورش مرغ در قفس

بخش پرورش مرغ گوشتی در قفس با ظرفیت 500 قطعه جوجه گوشتی جهت انجام پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی و طرحهای پژوهشی اعضای محترم هیات علمی مورد استفاده قرار می گیرد.

پرورش گوسفند

بخش گوسفندداری مزرعه علوم دامی با ظرفیت 200 راس گوسفند، که در حال حاضر دارای گوسفند داشتی و بره ماده می باشد.

باکس انفرادی گوسفند

در بخش گوسفندداری باکس های انفرادی تعبیه شده که جهت انجام پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی و طرح های پژوهشی اعضای محترم هیات علمی مورد استفاده قرار می گیرد.

پرورش شترمرغ

بخش پرورش شترمرغ پرواری با 4 باکس به ظرفیت حدود 150 شترمرغ که در حال حاضر غیر فعال می باشد.