مدیر گروه علوم دامی

در حال حاضر مدیریت گروه مهندسی علوم دامی برعهده ی جناب آقای دکتر ایمان حاج خدادادی، با مرتبه ی علمی استادیار می باشد.

شماره تماس: 32623600-086