ارتباط با اداره خوابگاه ها

 

نام نام خوانوادگی تلفن تماس سمت
مهدی  جهانبخش 32621770 رئیس اداره خوابگاه ها
زهرا فارسیجانی 32621772 کارشناس اداره خوابگاه ها
فاطمه  صابری 32621774 کارشناس امور خوابگاه ها
فاطمه  ابراهیمی 33677533 سرپرست خوابگاه الزهرا
مصطفی افشارمنش 34173318 سرپرست خوابگاه شهید رضایی
سکینه  باباخانی 32789080 سرپرست خوابگاه فاطمیه
صدیقه حسنی 33662908 سرپرست خوابگاه الزهرا
سجاد  خدادادی 32790016 سرپرست خوابگاه امیرکبیر
زهره رحیمی 33677533 سرپرست خوابگاه الزهرا
فاطمه شریفی فیجانی 32789080 سرپرست خوابگاه الزهرا 
زهرا صالحی درمنکی 33677533 سرپرست خوابگاه فاطمیه
مریم فتحی قاسم آبادی 33662908 سرپرست خوابگاه الزهرا
حسین  کریمی 34173318 سرپرست خوابگاه شهید رضایی
مسعود کریمی 32790016 سرپرست خوابگاه امیر کبیر
صدیقه نادی 32789080 سرپرست خوابگاه الزهرا