رئیس اداره خوابگاه ها

 در حال حاضر مسئولیت ریاست اداره خوابگاه ها بر عهده ی جناب آقای مهدی جهانبخش می باشد.

شماره تماس: 32621770-086