کارشناس اداره خوابگاه ها

سرکار خانم صابری

شماره تماس: 32621774

کارشناس اداره خوابگاه ها

سرکار خانم فارسیجانی

شماره تماس: 32621772-086

کارشناس اداره خوابگاه ها

آقای سعید شفیعی

شماره تماس: 32621776