نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اسکان شرکت کنندگان در سمینار شیمی و محیط زیست انجمن شیمی

اسکان شرکت کنندگان در سمینار شیمی و محیط زیست انجمن شیمی

 در تاریخ های 12 و 13 شهریور اداره خوابگاه های دانشگاه، میزبان خانم های شرکت کننده در نهمین سمینار شیمی و محیط زیست ایران در خوابگاه شهید رضایی بود.