نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید نماینده استانداری و بازرس مرکز بهداشت

بازدید نماینده استانداری و بازرس مرکز بهداشت

درتاریخ های 12 لغایت 20 آبان ماه 98 نماینده استانداری و بازرس محترم مرکز بهداشت از قسمت های مختلف خوابگاه های دولتی و غیردولتی بازدید نمودند.