ارتباط با اداره تغذیه

 

نام نام خانوادگی تلفن تماس سمت آدرس محل کار
فاطمه عیدی 32621780 سرپرست اداره تغذیه میدان بسیج،پردیس دانشگاه اراک، ساختمان امور دانشجویی
سهراب الله دادی 32621784 کارشناس اداره تغذیه

میدان بسیج،پردیس دانشگاه اراک،ساختمان امور دانشجویی

         
رضا  دارایی 32767138 مسئول اتوماسیون تغذیه سایت پردیس میدان شریعتی،خیابان میرزای شیرازی،سایت مرکزی دانشگاه، سلف سرویس مرکزی
محمد خسروی 34173437 سرپرست انبار امور دانشجویی