کارشناس اداره تغذیه

جناب آقای حسن شریفی

شماره تماس: 32621792

سرپرست انبار امور دانشجویی

جناب آقای محمد خسروی

شماره تماس: ۳۴۱۷۳۴۳۷

مسئول اتوماسیون تغذیه دانشگاه مرکزی

جناب آقای رضا دارایی

شماره تماس: ۳۲۷۶۷۱۳۸