کارشناس اداره تغذیه

جناب آقای سهراب الله دادی

شماره تماس: 32621794

سرپرست انبار امور دانشجویی

جناب آقای محمد خسروی

شماره تماس: ۳۴۱۷۳۴۳۷

مسئول اتوماسیون تغذیه دانشگاه مرکزی

جناب آقای رضا دارایی

شماره تماس: ۳۲۷۶۷۱۳۸