رئیس اداره تغذیه

   

      در حال حاضر مسئولیت اداره تغذیه بر عهده ی خانم فاطمه عیدی گل تپه ای می باشد.

     شماره تماس: 32621790

     آدرس محل کار: میدان بسیج،پردیس دانشگاه اراک، ساختمان امور دانشجویی