درباره اداره تغذیه

اداره تغذیه مسئول تامین غذای  دانشجویان ونظارت بر کیفیت و کمیت آن میباشد . عمده وظایف این اداره تهیه و تدوین برنامه غذایی ،صدور کارت تغذیه، جمع آوری و کنترل آمار غذا نظارت  و نگهداری دستگاههای اتوماسیون تغذیه در سلفها و خوابگاهها  و سیستمهای اینترنتی (افزایش اعتبار و رزرو اینترنتی ) و نظارت کیفی و بهداشتی بر مراحل خرید مواد اولیه ، فراوری و آماده‌سازی ، پخت و توزیع غذا در سلف سرویسها و خوابگاههای دانشجویی در وعده های صبحانه، ناهار و شام میباشد . نظارت بر سلف آزاد و بوفه های دانشگاه نیز که سایر اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی دانشگاه را تشکیل میدهند بر عهده این اداره می باشد.

واحدهای تابعه اداره تغذیه : اتوماسیون تغذیه ، سلف سرویس ، انبار مرکزی
 

اهم وظائف اداره تغذیه:

1. تهیه انالیز مواد غذایی مورد نیاز برای هریک از غذاها

2. تدوین واجرای برنامه غذایی

3. جمع آوری آمار طبخ و مدیریت  فرایندهای افزایش اعتبارو رزرو غذا(دستگاههای اتوماسیون وسیستم اینترنتی)

4. تهیه مواد غذایی مورد نیاز جهت تامین غذای روزانه دانشجویان

5. کنترل بهداشتی مواد غذایی و تاریخ تولید و انقضاء آنها

6. نظارت و کنترل اقلام خروجی و ورودی به انبار

7. نظارت بر تهیه،طبخ و توزیع غذا در محل سلف سرویس و خوابگاههای دانشگاه

8. توزیع ناهار در سلف سرویس ها وصبحانه وشام در خوابگاهها ی دانشجویی وسلف سرویس ها

9. نظارت بر عملکرد پیمانکار

10. رسیدگی دوره ای به وضعیت بهداشتی محیط سلف سرویس ها و آشپزخانه ها

مطلب انتخاب شده دیگر موجود نیست.