نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید ریاست دانشگاه اراک،اعضای هیئت رئیسه و بعضی از مدیران دانشگاه از سلف سرویس های دانشجویی

بازدید ریاست دانشگاه اراک،اعضای هیئت رئیسه و بعضی از مدیران دانشگاه از سلف سرویس های دانشجویی

در روزهای دوشنبه و سه شنبه ،مورخ 4 و 5آذر 98 رئیس دانشگاه و اعضای هیئت رئیسه به همراه تعدادی از مدیرا ن دانشگاه با حضور در سلف سرویس لاله و سلف سرویس سایت مرکزی دانشگاه با حضور در جمع دانشجویان از وضعیت تغذیه دانشجویی دانشگاه بازدید بعمل آوردند.در این دو بازدید که در وعده ناهار صورت گرفت بازدید کنندگان ضمن صرف ناهار با دانشجویان به سوالات دانشجویان پاسخ دادند.