سلف آزاد

آدرس :

1. میدان شریعتی ، بلوار میرزای شیرازی ،سایت مرکزی دانشگاه

                                تلفن تماس: 32767138

 

 2. سایت پردیس دانشگاه،روبروی سازمان مرکزی دانشگاه

                                 تلفن تماس: 09182529722

 

 نرخ غذای سلف آزاد

 برنامه غذایی سلف آزاد