درباره

معرفی

 

مدیریــت ســبز مدیریتــی اســت کــه دانایی هــا و اندوخته هــا ی علمــی را بــا مهارت هــای تجربــی می آمیــزد و در جهــت تولیــد و ارائــه کالاهــا و خدمــات ســالم تر ، پاک تــر و بی خطرتــر و بــا کیفیت تــر می کوشــد تــا بــه شــاخص هایی نظیــر کارایــی اکولوژیکــی و مدیریــت بهینــه ی پســماند دســت یابــد. هــدف مدیریــت ســبز کاهش هزینــه و آثــار منفی زیســت محیطــی ناشــی از مصــرف در دســتگاههای دولتــی از طریــق اجــرای نظــام مدیریــت محیــط زیســتی، تغییــر الگــوی مصــرف، مصــرف بهینــه منابــع و کاهــش ضایعــات و در نهایــت بهبــود محیــط زیســت مــی باشــد.