دکتر امیر انصاری

مدیریت

 

نام و نام خانوادگی: دکتر امیر انصاری

 

گروه: محیط زیست

 

مرتبه: استادیار

 

پست الکترونیکی: a-ansari@araku.ac.ir

 

شماره تماس: 32767306-086