علی مرادی

سمت : رئیس اداره کارگزینی

تلفن: 32621650-086

ایمیل: amoradi564@gmail.com