فرم های کارگزینی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
فرم خود اظهاری پست های مدیریتی دانلود (38.0k)
فرم ارتقاء- اکسل دانلود (157.5k)
فرم درخواست ارتقاء رتبه دانلود (23.0k)
فرم کارمند نمونه دانلود (113.5k)
فرم شاخص های طرح تکریم ارباب رجوع و تعظیم شعائر اسلامی مذهبی دانلود (69.4k)
فرم آموزش به همکاران دانلود (46.7k)
فرم توسعه فردی دانلود (46.3k)