نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازخرید مرخصی اعضای قراردادی

بازخرید مرخصی اعضای قراردادی

به اطلاع همکاران گرامی قراردادی می رساند

با عنایت به مصوبه هیات رئیسه محترم دانشگاه در اجرای آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی مقرر گردید باقیمانده مرخصی اعضای مذکور در صورت مخالفت مدیر مربوطه و معاونت محترم پشتیبانی بازخرید گردد.

98/11/1