نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید هیات ناتک استانی از مرکز علمی-کاربردی واحد جهاد دانشگاهی نیم ور

بازدید هیات ناتک استانی از مرکز علمی-کاربردی واحد جهاد دانشگاهی نیم ور

گروه بازدید کننده هیات ناتک استان مرکزی در تاریخ 16/10/1397 به سرپرستی آقای دکتر ابوالفضل براتی و همراهی آقای دکتر علیرضا خدابخشی(عضو هیات علمی گروه شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه اراک)، از مرکز علمی-کاربردی واحد جهاد دانشگاهی نیم ور بازدید به عمل آورد. نتیجه بازدید پس از طرح در کارگروه تخصصی مربوط و هیات استانی ابلاغ خواهد شد.