نمایشگر یک مطلب

گروه بودجه

نام و نام خانوادگی: مهدی سنبلی

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس 

پست سازمانی : کارشناس مسئول بودجه 

سابقه خدمت: 16 سال

پست الکترونیکی:

تلفن:32621416