عکس

عکس

عکس

عکس

عکس

مشخصات

نام و نام خانوادگی: مهدی باجلان

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس مدیریت بازرگانی

پست سازمانی : رئیس گروه بودجه

سابقه خدمت: 20 سال

تلفن: 32621412

مشخصات

نام و نام خانوادگی: حسام الدین شیخی

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس

پست سازمانی : رئیس گروه  تشکیلات ، تحول اداری و بهره وری

سابقه خدمت: 17 سال

تلفن: 32621420

مشخصات

نام و نام خانوادگی: حسین مقدسی

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس مهندسی صنایع

پست سازمانی : کارشناس مسئول تشکیلات، تحول اداری و بهره وری

سابقه خدمت: 17 سال

پست الکترونیکی:

تلفن: 32621414

 

مشخصات

نام و نام خانوادگی: مهدی سنبلی

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس 

پست سازمانی : کارشناس مسئول بودجه 

سابقه خدمت: 16 سال

پست الکترونیکی:

تلفن:32621416

مشخصات

نام ونام خانوادگی: زهرا فیروزی نظام آبادی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت اجرایی

پست سازمانی: کارشناس آمار

سابقه خدمت: 14 سال

پست الکترونیکی:

تلفن:32621418 

مشخصات

نام و نام خانوادگی: حسام الدین شیخی

سمت:    مدیر برنامه ، بودجه ، تحول اداری و بهره وری

سابقه کار:18 سال 

آدرس الکترونیکی:

شماره تماس: 32621420 086