ارتباط با معاونت دانشجویی و فرهنگی

نام نام خانوادگی داخلی مستقیم سمت
میلاد حمیدیان 1700 32621700 مسئول دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی
معصومه آقایی 1710 32621710 کارشناس کمیسیون موارد خاص