معاون فرهنگی و اجتماعی

در حال حاضر مسئولیت معاونت  فرهنگی و اجتماعی بر عهده جناب آقای دکتر علیرضا بهرامی می باشد.

تلفن تماس: 08632621700