معاون دانشجویی

در حال حاضر مسئولیت معاونت  دانشجویی بر عهده جناب آقای دکتر حسین مستعان می باشد.

تلفن تماس: 08632621700