شورای فرهنگی

آیین نامه مدیریت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی

 

(مصوب دویست و چهل و نهمین جلسه مورخ 11/4/70 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

 

شورای فرهنگی

 

در راستای تحقق ارزش های اسلامی در شئون مختلف و به منظور ایجاد هماهنگی در تحقق سیاست های ابلاغی و پاسخگویی به نیازها و ظرفیت های بومی دانشگاه و همچنین هدایت، نظارت و بسترسازی برای تعامل واحدهای فرهنگی در چهارچوب سیاست ها و ضوابط مصوب و با توجه به حدود اختیارات و وظایف، شورای فرهنگی دانشگاه تشکیل می شود.

ترکیب اعضای شورای فرهنگی دانشگاه

 

1 - رئیس دانشگاه به عنوان رئیس شورا

2 - مسئول دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

3 - معاون فرهنگی به عنوان دبیر شورا و مسئول کمیته ی کارشناسی و مشورتی شورای فرهنگی دانشگاه

4 - معاون دانشجویی

5 - مسئول بسیج اساتید دانشگاه

6 - دبیر مرکز هم اندیشی اساتید

7 - یک عضو هیات علمی از میان سه عضو حائز رتبه برتر به انتخاب رئیس هیات جذب دانشگاه

8 - نماینده بزرگترین تشکل اسلامی دانشجویی (تشخیص بزرگ ترین تشکل با هیات نظارت دانشگاه است

9 - مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه (بر اساس قانون بسیج دانشجویی

10 - نماینده هر تشکل رسمی ذینفع مرتبط با موضوع جلسه و البته با حق رای در جلسه مربوط

 

 

وظایف و اختیارات شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی

 

پیگیری به منظور تحقق و اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای اسلامی شدن دانشگاهها و اجرا و پیگیری دستورالعمل های ستاد گسترش و تعمیق مبانی و ارزشهای اسلامی در مراکز آموزشی؛

 برنامه ریزی در جهت هماهنگی و انسجام بخشی به اولویتها و فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در موسسه؛

 برنامه ریزی جامع به منظور انجام فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی در موسسه با توجه به اولویتهای مصوب سالانه در دستگاه مربوطه با همکاری معاونتهای دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی و پژوهشی؛

برنامه ریزی برای ایجاد پیوند فعال و گسترش مناسبات موسسه با حوزه های علمیه و نهادهای فرهنگی، انقلابی و مردمی؛

تصویب و اعطای مجوز به برنامه های فرهنگی، ترویجی و تبلیغی سالانه، نیمسال و یا فصلی؛

 تسهیل حضور داوطلبانه دانشجویان، استادان و کارمندان در فعالیتهای فرهنگی از طریق ساماندهی فرآیندهای کارشناسی، تسهیل و ساماندهی فرآیندهای کارشناسی، تصویب و ارزیابی جهت تقویت حضور داوطلبانه دانشجویان؛

 آسیب شناسی و بررسی وضعیت فرهنگی موسسه و دانشجویان، تدوین گزارشهای دوره ای تحلیلی از فعالیتها و روندهای موجود، پیشنهاد راهکارهایی جهت بهبود وضعیت براساس شناخت تهدیدها و فرصتها به رئیس موسسه و وزارت؛

 نظارت و ارزیابی فعال و مستمر در چگونگی اجرای مصوبات شورا، مطابق با اهداف مورد انتظار؛

ارائه گزارش کامل برنـامه ها، طرحهای مصوب و نتایج ارزیابی آنها در هر سال به دستگاه مربوطه؛

همکاری سازنده با نهادهای دانشجویی و فرهنگی به منظور تشکیل بانک اطلاعاتی مناسب از نیروهای متعهد و مستعد موسسه جهت ساماندهی و بهره مندی از توان موجود.

  منبع :سایت وزارت علوم تحقیقات و فناوری http://www.msrt.ir