تجهیزات

 دســتگاه آزمایــش کشــش و فشــار یونیورســال، نفوذســنج مخروطــی خــاک،چیدمـان کالیبراسـیون، دوربیـن دیجیتـال حرفـه ای، ســامانه تحصیــل داده (دیتالاگــر)، نیروســنج، رطوبت ســنج، بادســنج، دورســنج وتــرازوی دقیـق از جمله تجهیزات این آزمایشگاه می باشند.