تجهیزات

آزمایشــگاه هیدرولیــک صنعتــی بهمنظــور آشــنایی دانشــجویان بــا انــواع تجهیــزات هیدرولیکــی، نحــوه بســتن و کاربــرد مدارهــای هیدرولیکــی راهانــدازی شــده اســت کــه تجهیـزات آن را پمپهـا، شـیرها، جکهـا و قطعـات دیگــر هیدرولیکــی و همچنیــن میزآزمایشــگاهی هیدرولیــک )ســهمیز( بــا امــکان بســتن مدارهــای هــا تشــکیل مختلــف هیدرولیکــی بــر روی آن میدهــد.