تجهیزات

گــروه آموزشــی مکانیــک بیوسیســتم دانشــگاه اراک دارای یــک کارگاه ماشــینهای کشــاورزی، واقــع در مزرعــه دانشــگاه میباشــد. از تجهیــزات عمـده ایـن کارگاه، میتـوان بـه تراکتـور مزرعـهای، تراکتــور باغــی، گاوآهــن برگــرداندار یکطرفــه و دوطرفــه، گاوآهــن دوار، گاوآهــن چیــزل، دیســک، زیرشـکن، کارنـده ردیفـی، کارنـده خطـی، بذرپـاش ســانتریوفوژ، ســمپاش پشــت تراکتــوری، چاپــر، بیلــر، دروگــر بشــقابی، ریــک و خرمنکــوب اشــاره کــرد.