نمایشگر یک مطلب

دروس ارائه شده نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98

لیست دروس ارائه شده نیمسال 982 به تفکیک ورودی

ورودی 98

ردیف

نام درس

نوع درس

شماره درس

تعداد واحد

پیشنیاز

تئوری

عملی

1

معادلات دیفرانسیل

پایه

1412034

3

-

ریاضیات (1)

2

علم مواد

تخصصی الزامی

1416014

3

-

شیمی عمومی

3

فیزیک (2)

پایه

1416023

2

-

فیزیک(1)، ریاضیات (1)

4

آزمایشگاه فیزیک (2)

پایه

1214025

-

1

همزمان با فیزیک (2)

5

استاتیک

تخصصی الزامی

1414052

 3

-

فیزیک(1)، ریاضیات (1)

6

باغبانی عمومی

تخصصی الزامی

1414003

2

1

-

7

زبان انگلیسی

پایه

8011001

3

-

-

جمع واحد

16

2

 

18

 

 

 

ورودی 97

ردیف

نام درس

نوع درس

شماره درس

تعداد واحد

پیشنیاز

تئوری

عملی

1

دینامیک

تخصصی الزامی

1416060

3

-

معادلات دیفرانسیل

2

مقاومت مصالح (2)

تخصصی الزامی

1416024

2

-

مقاومت مصالح (1)

3

آزمایشگاه مقاومت مصالح

تخصصی الزامی

1416084

-

1

همزمان با مقاومت مصالح (2)

4

مبانی فیزیک و مکانیک خاک

تخصصی الزامی

1416062

2

1

مقاومت مصالح (1)

5

مدیریت و کنترل پروژه

تخصصی الزامی

1416063

 2

-

-

6

ماشین ابزار و ابزار سازی

تخصصی الزامی

1416061

-

1

سال دوم و بالاتر

7

اندیشه اسلامی (2)

عمومی

8013003

2

-

اندیشه اسلامی (1)

8

دانش خانواده و جمعیت

عمومی

8013015

2

-

-

جمع واحد

13

3

 

16

 

 

 

 

ورودی 96

ردیف

نام درس

نوع درس

شماره درس

تعداد واحد

پیشنیاز

تئوری

عملی

1

طراحی اجزاء ماشین (2)

تخصصی الزامی

1416086

3

-

طراحی اجزاء ماشین (1)

2

موتورهای درونسوز

تخصصی الزامی

1416064

3

-

ترمودینامیک

3

کارگاه موتورهای درونسوز

تخصصی الزامی

1416065

-

1

همزمان با موتورهای درونسوز

4

ابزار اندازه گیری و کنترل

تخصصی الزامی

1416069

2

1

مبانی مهندسی برق (1)، معادلات دیفرانسیل

5

طراحی ماشینهای خاک ورزی

تخصصی الزامی

1416067

2

-

مبانی فیزیک و مکانیک خاک، طراحی اجزاء ماشین (1)، طراحی اجزاء ماشین (1)

6

شناخت و طراحی سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک

تخصصی الزامی

1416068

2

1

مکانیک سیالات (1)

7

نقشه کشی صنعتی (2)

تخصصی الزامی

1416021

1

1

نقشه کشی صنعتی (1)

8

انقلاب اسلامی

عمومی

8013007

2

-

-

جمع واحد

15

4

 

19

 

 

 

ورودی95

ردیف

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

پیشنیاز

تئوری

عملی

1

مبانی کشاورزی دقیق

1416071

2

-

-

2

مهندسی تعمیر و نگهداری

1416051

2

1

-

3

رابطه انسان و ماشین

1416075

2

-

-

4

کارورزی

1416088

-

6

-

5

تاریخ امامت

8013009

2

-

 

6

تفسیر موضوعی قرآن کریم

8013005

2

-

-

جمع واحد

10

7

 

17

 

 

 

 

چارت دروس

اسناد
عنوان توضیح دانلود
لیست دروس ارائه شده نیمسال 982به تفکیک ورودی دانلود (23.2k)