تجهیزات

گـروه مهندسـی علـوم دامـی بـه دو آزمایشـگاه تحقیقاتــی عمــده مجهــز اســت کــه یکــی از آنهــا آزمایشـگاه تغذیـه دام و طیـور، و دیگری آزمایشـگاه ژنتیــک و فیزیولــوژی دام میباشــد. از تجهیــزات موجــود در آنهــا میتــوان بــه دســتگاههایی نظیــر کجلــدال اتوماتیــک، سوکســله تمــام اتوماتیــک، بمــب کالریمتــر، آســیاب، هــود المینــار، هــود شــیمیایی، ترموســایکلر، بن مــاری، ســانتریفیوژ، تـرازو، هـات پلیـت، تانـک ازت، تـرازوی چهـار رقـم اعشــار، ورتکــس، اتــوکالو، دســتگاه اندازه گیــری فیبــر خــام، میکروســکوپ، الکتروفــورز، انکوباتــور CO2 دار، فریــزر 20 -درجــه ســانتیگراد، کــوره الکتریکــی، آون، شــیکر،PH متــر، دســتگاه آب مقطرگیــری و لــوپ اشــاره کــرد کــه در تدریس بخش عملــی دروس دوره کارشناســی و کارشناسی ارشــد، از آنهــا اســتفاده میشــود وبــرای انجــام تحقیقــات پایاننامه هــا، در اختیــار دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی قــرار میگیــرد.