آدرس و شماره تماس:

میدان شریعتی، خیابان شهید بهشتی، دانشگاه اراک، ساختمان پروفسور حسابی، طبقه همکف

شماره تماس مستقیم: 08632228980

داخلی: 389