مرحوم دکتر مجید احتشام زاده

سرهنگ محمد حسین عظیمی مقدم

مرحوم خلیل داعی

سرکار خانم حشمت شهری

مرحوم اسماعیل رادسر