ریاست: استاد محمد مینا

 

 

    

نائب رئیس: جناب آقای محمدباقر ستوده

کارشناس: سرکار خانم معصومه ساکی