همایش ملی دکتر قریب: ۹۴/۷/۱۵

دومین همایش انجمن توسعه دانشگاه اراک: ۹۵/۲/۱۲

سومین همایش انجمن توسعه دانشگاه اراک: ۹۸/۹/۲۸