درباره

حوزه مدیریت امور فنی و نظارت بر ط ح های عمرانی دانشگاه اراک یکی از واحدهای مهم دانشگاه بوده که وظیفه تامین فضاهای جدید آموزشی، فرهنگی، خوابگاهی، رفاهی، و همچنین بازسازی، تعمیر و نگهداری فضاهای موجود را بر عهده دارد. در حال حاضر اهم وظایف این واحد را مدیریت و بررسی طرح فضاهای آموزشی در دست احداث تشکیل می دهد. از فعالیت های این واحد می توان به اخذ مصوبات اولیه جهت احداث ساختمان، پیگیری و دریافت تخصیص ها از خزانه تهران، انتخاب مهندسین مشاور، پیمانکاران، و همچنین نظارت عالیه بر جزئیات طرح و اجرای پروژه های عمرانی اشاره کرد.

 

مهمترین وظایف و اهداف

ü      تهیه و تدوین طرح جامع دانشگاه، تامین زمین و امکانات با در نظر گرفتن توسعه آموزش عالی و اقدام برای تامین اعتبار عمرانی مورد نیاز

ü      برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد با شرکت های مشاور و پیمانکار برای طرح های عمرانی، و همچنین نظارت بر حسن اجرای طرح ها

ü      نظارت بر اجرای طرح های ساختمانی و تاسیساتی، و همچنین تعمیرات اساسی و نگهداری ساختمان های واحدهای مختلف دانشگاه

ü      پیشنهاد بودجه های عمرانی دانشگاه برای تصویب در بودجه سالانه کشور

طراحی و اجرای فضای سبز داخلی و خارجی دانشگاه در چارچوب طرح جامع و