طرح های بهره برداری شده

1) دانشکده علوم پایه

پیمانکار:نوگستر مهندسین مشاور:معماری و محیط
نوع اسکلت :بتنی تعداد طبقات 2-3
مدت زمان اجرا:1376-1382 مساحت:12000 متر مربع
سیستم گرمایشی:موتورخانه سیستم سرمایشی:چیلر جذبی

 


2) ساختمان پژوهش و امور دانشجویی

پیمانکار: مسکن و شهرسازی مهندسین مشاور:مسکن و شهرسازی
نوع اسکلت :فلزی تعداد طبقات: 4
مدت زمان اجرا:1383-1381 مساحت:2050متر مربع
سیستم گرمایشی:موتورخانه سیستم سرمایشی:کولر

 


3) خوابگاه شهید رضایی

پیمانکار:قدرکار مهندسین مشاور:مونیت
نوع اسکلت :فلزی تعداد طبقات:4
مدت زمان اجرا:1376-1381 مساحت:3300 متر مربع
سیستم گرمایشی:موتورخانه سیستم سرمایشی:کولر

 


4)بانک
پیمانکار:کارادژعمران مهندسین مشاور:معماری و محیط
نوع اسکلت :بتونی تعداد طبقات: 1
مدت زمان اجرا:1384-1386 مساحت:2050 متر مربع
سیستم گرمایشی:پکیج سیستم سرمایشی:کولر

 


5) دانشکده فنی و مهندسی

پیمانکار:سیویل دز مهندسین مشاور:معماری و محیط
نوع اسکلت :بتنی تعداد طبقات: 4
مدت زمان اجرا:1383-1388 مساحت:11800متر مربع
سیستم گرمایشی:موتورخانه سیستم سرمایشی:چیلر جذبی

 


6) سالن ورزشی شماره 1(فجر)

پیمانکار:یابان مهندسین مشاور:معماری و محیط
نوع اسکلت :فلزی تعداد طبقات:1
مدت زمان اجرا:1383-1388 مساحت:1500 متر مربع
سیستم گرمایشی:موتورخانه سیستم سرمایشی:هواساز

 


7) سالن غذا خوری شماره 1

 

پیمانکار:عمران سازان کالار مهندسین مشاور:معماری و محیط
نوع اسکلت :فلزی تعداد طبقات: 2
مدت زمان اجرا:1383-1388 مساحت:2050 متر مربع
سیستم گرمایشی:موتورخانه سیستم سرمایشی:هواساز

 


8) توسعه سالن ورزشی

 

پیمانکار:یابان مهندسین مشاور:معماری و محیط
نوع اسکلت :فلزی تعداد طبقات: 2
مدت زمان اجرا:1387-1391 مساحت:1800 متر مربع
سیستم گرمایشی:موتورخانه سیستم سرمایشی:کولر

 


9) نیروگاه خورشیدی

 

ظرفیت اسمی:15KW/H تعداد سلول:75
شرکت سازنده:آریا سولار مدت زمان اجرا:1391

 


10) آزمایشگاه مرکزی

پیمانکار: امانی مهندسین مشاور:دفتر فنی
نوع اسکلت :باربر تعداد طبقات: 1
مدت زمان اجرا:1389-1391 مساحت:200 متر مربع
سیستم گرمایشی:موتورخانه سیستم سرمایشی:کولر

 


11)آزمایشگاه هسته ای

پیمانکار:امانی مهندسین مشاور:دفتر فنی
نوع اسکلت :باربر تعداد طبقات: 1
مدت زمان اجرا:1390-1392 مساحت:266 متر مربع
سیستم گرمایشی:موتورخانه سیستم سرمایشی:کولر

 


12) مسجد

پیمانکار:کارادژ عمران مهندسین مشاور:معماری و محیط
نوع اسکلت :فلزی تعداد طبقات: 2
مدت زمان اجرا:1387-1392 مساحت:2050 متر مربع
سیستم گرمایشی:موتورخانه سیستم سرمایشی:هواساز

 

 


13) استخر

پیمانکار:قدرکار مهندسین مشاور:معماری و محیط
نوع اسکلت :فلزی مساحت:4500 متر مربع
مدت زمان اجرا:1386-1393 سیستم گرمایشی:موتورخانه

 


 

14) سازمان مرکزی(دکتر قریب)

 

پیمانکار:نوگستر مهندسین مشاور:معماری و محیط
نوع اسکلت :فلزی تعداد طبقات: 7
مدت زمان اجرا:1387-1394 مساحت:4500 متر مربع
سیستم گرمایشی:موتورخانه سیستم سرمایشی:چیلر جذبی

 


15) سالن غذا خوری شماره 2

پیمانکار:یابان مهندسین مشاور:معماری و محیط
نوع اسکلت :بتونی تعداد طبقات: 3
مدت زمان اجرا:1390-1395 مساحت:2660 مترمربع
سیستم گرمایشی:موتورخانه سیستم سرمایشی:هواساز

self2