ساختمان های دیگر

1) مجموعه دانشگاه مرکزی

سالن غذا خوری و نمازخانه

درمانگاه

بانک

گل و گلاب

پرفسور حسابی

دانشکده کشاورزی و موزه

دانشکده ادبیات

ساختمان اموزش

ساختمان آموزش های ازاد

2) مجموعه خوابگاهها

خوابگاه الزهرا

خوابگاه امیرکبیر

خوابگاه فاطمیه

خوابگاه شهید رضایی

3) پردیس مزرعه