پیام مدیر

پیام مدیر

دانشگاه اراک در سال ۱۳۶۸ پس از پایان جنگ تحمیلی و فراغت از پشتیبانی جبهه های حق علیه باطل نسبت به انتخاب مشاور و عقد قرارداد جهت تهیه طرح جامع عمرانی بر مبنای رسالت دانشگاه و طرح جامع آموزشی که همانا منطبق بر نیازها و سیاستهای آتی کشوربود اقدام نمود. طرح جامع مذکور در اراضی به وسعت ۱۰۹ هکتار در پردیس سردشت تهیه و پس از بررسی های مفصل در سال ۱۳۷۳ به تصویب سازمان برنامه و بودجه وقت رسید.

طرح جامع مذکور شامل:
۹۰۰۰۰ متر مربع فضایآموزشی
۲۱۰۰۰۰ متر مربع فضای کمک آموزشی- اداری- رفاهی- خدماتی
این فضاها در قالب ۴ دانشکده:
علوم پایه، فنی و مهندسی، ادبیات و علوم انسانی، کشاورزی و منابع طبیعی
و نیز فضاهایی همچون :
سازمان مرکزی، کتابخانه مرکزی، مسجد، خوابگاههای مجردی و متاهلی، فروشگاه و درمانگاه، فضاهای ورزشی سرپوشیده ، فضایابی و چیدمان گردیده است.
در سال ۱۳۷۷ اولین پروژه این طرح تحت عنوان احداث و تجهیز دانشکده علوم پایه با زیربنای ۱۲۰۰۰ متر مربع شروع و در سال ۱۳۸۲ نیز به بهره برداری رسید.
از این سال به بعد هر ساله بر حسب نیاز دانشگاه شاهد شروع و همچنین به بهره برداری رسیدن پروژه های متعددی بوده است.
در سال ۱۳۸۱ پیگیری جدی جهت باز پس گیری زمین الحاقی از سپاه پاسداران محترم منطقه مرکزی آغاز و با همکاری همه مسئولین محترم در سال ۱۳۸۶ اراضی مذکور نیز به دانشگاه پیوست و اراضی دانشگاه از ۱۰۹ هکتار به ۳۰۰ هکتار افزایش یافت.
لذا به محض تحویل اراضی فوق دانشگاه ویرایش بعدی طرح جامع عمرانی خود را بر مبنای طرح جامع قبل و با چشم انداز برنامه طرح جامع آموزشی ۱۰ ساله مصوب وزارت محترم علوم، تحقیقات و فناوری شروع و در سال ۱۳۸۷ به اتمام رسانید. که کلیه پروژه هایی که از سال ۱۳۸۷ شروع گردیده اند بر مبنای این طرح جامع می باشند.