اجرای آرم دانشگاه اراک با استفاده از چمن رول

باغ میوه گروه باغبانی

بازدید از مرکز تحقیقات

بازدید دانشجویان از مرکز تحقیقات کشاورزی استان مرکزی

بازدید از مرکز تحقیقات

گیاهان کشت بافتی

کشت گوجه فرنگی زرد