گلخانه گروه باغبانی

بازدید از مرکز تحقیقات

بازدید از مرکز تحقیقات

کشت خیار

گلخانه تکثیر

تصویر 1

.کشت گوجه فرنگی زرد در گلخانه گروه باغبانی