گروه باغبانی دانشکده ی کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اراک در سال 1384 با پذیرش 30 دانشجو در مقطع کارشناسی آغاز به کار کرد و هم اکنون دارای 64 دانشجو در مقطع کارشناسی به صورت روزانه وشبانه می باشد.

امکانات صحرایی و ازمایشگاهی گروه باغبانی :

گروه باغبانی هم اکنون دارای آزمایشگاه مجهز و تخصصی مورد نیاز برای ارائه دروس کارشناسی بوده که امکان ارائه دروس ازدیاد نباتات، فیزیولوژی پس از برداشت، حاصلخیزی خاک وکود ،کشت بافت کیاهی و تغذیه گیاهی در آن وجود دارد.علاوه بر این از امکانات آزمایشگاهی مجهز سایر گروه های آموزشی دانشکده و دانشگاه حسب نیاز بهره برداری می نماید.

همچنین گروه باغبانی دارای 2 گلخانه استاندارد و مجهز به مساحت 1000 متر مربع می باشد که بخشی از دروس عملی دانشجویان در آن ارائه می شود.

باغ تحقیقاتی گروه باغبانی نیز به مساحت  یک هکتار در سال 1385 با تعدادی از ارقام در ختان میوه مناطق معتدله احداث و برنامه هایی جهت توسعه آن درآینده وجود دارد.

 

شماره تلفن مستقیم گروه:32623300-086