نمایشگر یک مطلب


تجهیزات موجود در این آزمایشگاه شامل موارد زیر می باشد 

ژرمیناتور 

یخچال

ترازو

مایکروویو

شیکر

انکوباتور

سانتریفیوژ

آون

هود شیمیایی

فریزر منفی 30 درجه 

انواع سمپلر

ورتکس

میکروفیوژ

در این آزمایشگاه طرحهای تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجویی انجام میشود.

این آزمایشگاه در ساختمان دانشکده کشاورزی طبقه بالای موزه قرار دارد.

شماره تماس: 32762087-086

سانتریفیوژ 4000 دور

ژرمیناتور و فریزر منفی 80

آون و شیکر

نمایشگر یک مطلب

انکوباتور شیکر دار و آون