تماس با ما

تماس با مدیر گروه : 32623300-086

تماس با کارشناس گروه : 32762087-086

آدرس - اراک - میدان شریعتی - دانشگاه اراک - دانشکده کشاورزی - گروه باغبانی

فکس: 32770050-086