معرفی

تجهیزات موجود در این آزمایشگاه شامل موارد زیر است 

هود لامینار

ژرمیناتور

اتوکلاو

ترازوی 2 رقم - ترازوی 3 رقم - ترازوی 4 رقم اعشار

پنترومتر

رفرکتومتر

هدایت سنج 

ph متر

یخچال

هیتر استیرر

همچنین آزمایشگاه دارای سانتریفیوژ ، نانودراپ و اسپکتروفوتومتر می باشد که با گروه گیاهان دارویی بصورت مشترک استفاده میشود

محل آزمایشگاه در دانشکده کشاورزی طبقه فوقانی موزه می باشد .

شماره تماس: 32762087-086

نمایشگر یک مطلب

بن ماری

آون

اتوکلاو

دستگاه نفوذ سنج