درباره

درباره مدیریت ارتباط با صنعت و جامعه

 

اســتان مرکــزی به عنــوان چهارمیــن قطــب صنعتــی کشــور قلمــداد می شــود زیــرا بســیاری از کارخانجــات و واحدهــای صنعتــی در مرکــز ایــن اســتان واقــع شــده اســت. دفتــر ارتبــاط صنعــت بــا دانشــگاه و تحقیقــات کاربــردی بــه عنــوان یکــی از مهم تریــن مبــادی دانشــگاه جامــع اســتان، در راه برقــراری ارتبــاط مناســب بخــش صنعــت بــا جامعــه دانشــگاهی، بــا هــدف آمــوزش، تولیــد و ترویــج علــم نافــع، گســترش مرزهــای دانــش و فنــاوری در مقیــاس جهانــی بــا مرجعیــت علمــی، هویت اســامی و انقابــی در ســطح اســتانی، ملــی و بین المللــی فعالیــت می نمایــد.
ایــن دفترمســئولیت ارتباطــات پژوهشــی و فنــاوری دانشــگاه بــا جامعــه را برعهــده دارد و تســهیل گر فعالیت هــای اعضــای هیات علمــی در تعامــل بــا صنعــت و جامعــه می باشــد.
پیگیــری انعقــاد و اجــرای تفاهم نامه هــای دانشــگاه بــا جامعــه و صنعــت ازجملــه فعالیت هــای ایــن حــوزه می باشــد. در ایــن راســتا تعــداد قابــل توجهــی تفاهم نامــه بــا حوزه هــای مختلــف منعقــد شــده و تعــدادی هــم در حــال انعقــاد می باشــد، کــه تعــدادی از آن هــا به شــرح ذیــل می باشــد.