فایلها و آیین نامه ها

اسناد
عنوان توضیح دانلود
آیین نامه اجرایی بند (ح) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کشور دانلود (96.1k)
آیین نامه و فرمهای بازدید علمی دانشجویان دانشگاه اراک (فایل پی دی اف) دانلود (611.1k)
آیین نامه و فرمهای بازدید علمی دانشجویان دانشگاه اراک (فایل ورد) دانلود (95.5k)
اطلاعات مورد نیاز برای صدور معرفی نامه کارآموزی دانلود (23.1k)
فلوچارت کارآموزی دانلود (529.1k)
نامه دستورالعمل اجرایی بند س ماده 132 قانون مالیاتهای موضوعی دانلود (108.9k)
دستورالعمل اجرایی بند س ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم دانلود (172.7k)
دستورالعمل اجرایی فرصت مطالعاتی داخل کشور اعضای هیات علمی دانلود (1,494.0k)
فرم تقاضای کارآموزی دانشجویان دانشگاه اراک (فایل پی دی اف) دانلود (317.4k)
فرم تقاضای کارآموزی دانشجویان دانشگاه اراک (فایل ورد) دانلود (43.6k)
گزارش دکتر تجریشی و معرفی صندوق ملی محیط زیست دانلود (3,365.9k)
قانون بودجه سال 1399 کل کشور دانلود (10,493.9k)
قانون برنامه ششم توسعه دانلود (2,055.7k)
فرم ارزشیابی پیشنهادیه طرح پژوهشی بیرون دانشگاهی دانلود (142.0k)
شیوه نامه معرفی دانشجویان دانشگاه اراک جهت انجام تحقیق در نهادهای برون دانشگاهی دانلود (394.3k)
شیوه نامه ارزیابی پایان نامه های کاربردی دانشگاه اراک دانلود (722.5k)
دستورالعمل اجرایی فرصت مطالعاتی اساتید دانشگاه اراک در صنعت دانلود (1,494.0k)
تفاهم نامه بین وزارت علوم و وزارت نفت برای انجام پژوهش دانلود (1,352.1k)
بخشنامه معافیت بیمه ای طرحهای پژوهشی دانلود (266.7k)
آیین نامه و فرمهای بازدید علمی دانشجویان دانشگاه اراک جهت انجام تحقیق در نهادهای برون دانشگاهی دانلود (611.1k)
اساسنامه صندوق ملی محیط زیست دانلود (3,443.6k)