پریسا اویسی

کارشناس ارتباط با صنعت و جامعه

تلفن: ۳۲۶۲۲۰۲۶

محسن قاسمی

امریه ارتباط با صنعت و جامعه